22/1/55สอนทำบล็อกกลุ่ม1

posted on 22 Jan 2012 14:47 by orange-sabaijai
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม2555 สอนนศ.ศิลปศาสตร์ปี1 ทำเว็บบล็อก
ที่ห้องศูนย์คอมSt.luke วิทยาลัยเซนต์หลุย์
ผลงานเว็บบล็อกนศ.กลุ่มที่ 1 ปี1
110201003  น.ส.จารุตา สว่างวงษ์   http://dutyollyj.blogspot.com
110201004  น.ส.ชุติมณฑน์ ยังอยู่   http://unstill.blogspot.com
110201005  น.ส.ญาศินี ชัยรัตนมโนกร http://k2Akarma.blogspot.com
110201008  น.ส.ณัฐธิดา โสลี        http://kwang-n.blogspot.com
110201009  น.ส.ณัฐพร ชฎากิจ      http://pompomblogger.blogspot.com
110201010  น.ส.ดิษยา สถาปนวัฒน์ http://kp-yumeworld.blogspot.com
110201011  น.ส.ทิพย์เกษร คงทอง   http://29102534.blogspot.com
110201013  น.ส.นันทณัฏฐ์ เพ็งพินิจ  http://mootunclub.blogspot.com
110201014  น.ส.เบญจมา หนูคง       http://Benjama-bang.blogspot.com
110201015  น.ส.ปทุมภรณ์ ปานทอง  http://aitualak.blogspot.com
110201017  น.ส.พรทิพย์ วิลัยกรวจ    http://khundarw.blogspot.com
110201018  น.ส.พัชรี เพ็ชร์พลอย      http://myself-may.blogspot.com
110201021  น.ส.ภัคจิรา ผลประเสริฐ  http://phakjira021.blogspot.com
110201023  น.ส.มัชฌิมา ฝีมือช่าง    http://sanriome.blogspot.com
110201025  น.ส.ลลิตา จำปา           http://krsmare.blogspot.com
110201027  น.ส.วัชรี รอดเปีย          http://golfbanana.blogspot.com
110201028  น.ส.วีรยา นิลวงานุวัติ    http://charmmykiss.blogspot.com
110201032  น.ส.สมฤทัย ขันแข็ง      http://bella20333.blogspot.com
ปี2
                   น.ส.พันทิวา รอบรู้        http://love-vampire.blogspot.com
                   น.ส.กนกรัตน์ อันทลาสี  http://PangnoiD2.blogspot.com
100201059   นายเอนกพงศ์ สุมน      http://whitepig-kung.blogspot.com
100201020   น.ส.ปิยฉัตร รักษ์ศุภชนม์ http://aeiipiyachat.blogspot.com
 
 

edit @ 22 Jan 2012 15:19:46 by orange som

edit @ 22 Jan 2012 15:25:32 by orange som

edit @ 31 Jan 2012 16:25:30 by orange som

edit @ 31 Jan 2012 16:27:53 by orange som

Comment

Comment:

Tweet